Ochrana súkromia

Zásady ochrany súkromia

Prevádzkovateľ

Sabor peruano, s. r. o.

Gessayova 2499/43

851 03 Bratislava

IČO: 51 635 348

email: saborperuano@saborperuano.sk

Druh spracovávaných informácií a účel spracovávania

 • Identifikačné údaje:

Vaše základné identifikačné údaje (meno a priezvisko) a údaje o adrese uvedené v nasledujúcom bode potrebujeme na to, aby sme mohli riadne uzavrieť a následne splniť zmluvy, ktoré s nami uzatvárate, prípadne vybaviť vaše objednávky.

 • Údaje o adrese

Vaše údaje o adrese (názov ulice a popisné číslo, mesto, PSČ) potrebujeme na to, aby vám naši kuriéri alebo zásielkové spoločnosti mohli doručiť vami objednané jedlo na správnu adresu.

 • Kontaktné údaje:

Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a email) využívame na to, aby sme vás mohli informovať o stave objednávky a aby vám ju naši kuriéri mohli riadne doručiť. Váš kontaktný telefón a email musíme poznať aj z dôvodu, aby sme vás mohli kontaktovať v prípade akýchkoľvek komplikácií alebo zmien.

Pokiaľ nám neposkytnete vaše identifikačné údaje, údaje o adrese kontaktné údaje, nebudeme môcť vybaviť vaše objednávky, takže si u nás nebudete môcť objednať jedlo.

 • Počet a druh zakúpených produktov (informácie o produkte)

Akonáhle si u nás nakúpite, uchováme si o vás aj informáciu o vašom nákupe, aby sme vám mohli pomôcť pri reklamácii. Tieto údaje nám zároveň slúžia na to, aby sme vedeli, či ste si u nás reklamovaný produkt skutočne zakúpili.

 • Cookies

Aby sme Vám uľahčili a spríjemnili nakupovanie na našich webových stránkach a zároveň aby sme neustále zlepšovali naše stránky, spracovávame aj cookies.

Spôsob využitia spracovávaných údajov

 • Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame aj v zmysle ustanovenia § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje, ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s predmetným zákonom alebo s osobitným predpisom.
 • Voči spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu na predmetný účel priameho marketingu máte právo vzniesť námietku, pričom po vznesení námietky voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu naša spoločnosť už nebude tieto osobné údaje na takéto účely ďalej spracúvať, pokiaľ nám na to neudelíte svoj súhlas.

Odovzdávanie spracovávaných osobných údajov tretím osobám

 • Informácie o prechádzaní stránok pre vás spracováva Google, Inc., a to pomocou nástroja Google Analytics, ktorý vďaka cookies umožňuje meranie a vyhodnotenie spôsobu užívania našich webových stránok
 • Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje môžeme odovzdať spoločnostiam a osobám, ktoré vám jedlo dovezú. Týmto osobám sú osobné údaje oznámené len v takom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie vami objednaných produktov.
 • Niektoré údaje o Vás spracovávajú naši spracovatelia (ako napr. marketingoví poradcovia, účtovníci a pod.), každopádne nikam inam vaše osobné údaje neoznamujeme ani s databázami nijako neobchodujeme.

Dĺžka uchovávania spracovávaných informácií

 • Informácie o vašom nákupe a vaše identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje si uchovávame po dobu 2 rokov. Na takúto dobu ich uchovávame preto, aby sme mohli riadne vybavovať reklamácie a reagovať na vaše prípadné sťažnosti.
 • Uchovávanie niektorých dokumentov obsahujúcich osobné údaje ukladajú zákony. Napríklad faktúry musíme uchovávať po dobu 10 rokov. Účtovné doklady uchovávame po dobu 5 rokov.

Aké máte práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

 • Právo požadovať prístup k vašim osobným údajom – tzn., že sa nás môžete opýtať, aké osobné údaje o vás evidujeme a čo sa s nimi v priebehu toho, čo sú u nás, dialo a bude diať.
 • Právo na opravu – pokiaľ nie sú vaše osobné údaje, ktoré o vás vedieme, už aktuálne alebo sú nesprávne, môžete požiadať o ich opravu.
 • Právo vzniesť námietku – v prípade, že sa domnievate, že spracovávame osobné údaje nad rámec nášho oprávneného záujmu zamedziť opakovanému objednávaniu a nevyzdvihnutiu produktov, môžete proti takémuto spracovaniu vzniesť námietku, ktorou sa musíme zaoberať.
 • Právo na výmaz . Na vašu žiadosť musíme vymazať všetky osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, napr. pokiaľ si už nebudete priať byť u nás registrovaní. Môže sa ale stať, že bude existovať iný dôvod, ktorý nás oprávňuje, či zaväzuje údaje uchovať (napr. povinnosť plynúca zo zákona o účtovníctve atď.) a v takom prípade výmaz nemôžeme urobiť.
 • Právo na obmedzenie spracovania – v niektorých prípadoch síce osobné údaje môžeme uchovávať, ale nesmieme s nimi nijak nakladať; ide o nasledujúce situácie:
   1. Pokiaľ popriete presnosť údajov a my potrebujeme vaše oznámenie overiť;

   2. Ak sú osobné údaje spracovávané neoprávnene, ale neprajete si, aby sme ich vymazali a miesto výmazu požiadate len o obmedzenie spracovania;

   3. Pokiaľ už osobné údaje nepotrebujeme, ale požiadate o ich uchovanie pre uplatnenie vašich právnych nárokov;

   4. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu, a to po dobu, než overíme, či budú osobné údaje ďalej spracovávané v našom dôležitom záujme alebo ich spracovávať nebudeme.

 • Právo na prenositeľnosť údajov – v prípade, že nás o to požiadate, poskytneme vám vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, súhlasu a zároveň ich spracovávame automatizovane. Takéto údaje vám poskytneme v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Poprípade tieto údaje môžeme odovzdať správcovi, ktorého určíte, pokiaľ ale s odovzdaním bude súhlasiť.
 • Právo podať sťažnosť – pokiaľ sa domnievate, že nejakým spôsobom porušujeme pravidlá spracovávania osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ máte akúkoľvek otázku ohľadom ochrany súkromia, môžete nám napísať na email saborperuano@saborperuano.sk